Τομείς δραστηριοποίησης
Αντιδικίες-Διαιτησίες
Ακίνητα
Προστασία της προσωπικότητας από προσβολές των ΜΜΕ
Ιδιωτικές συμβάσεις
Οικογενειακό δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Διοικητικές διαφορές
Δίκαιο ΜΜΕ
Δίκαιο Περιβάλλοντος
Πολεοδομικό – Χωροταξικό δίκαιο
Εκλογικές διαφορές
Πνευματική ιδιοκτησία
Σήματα
Εταιρικό Δίκαιο
Ιατρικό Δίκαιο
Όραμα